Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest „NIEBIESKI OŁÓWEK” Paweł Kąkolewski z siedzibą w Komornikach 62-052, przy ul. Ognikowej 35/2.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.

3. Dane pozyskiwane są podczas wypełniania formularza, w trakcie składania zapytania ofertowego jako niezarejestrowany Użytkownik, dopisywania się do listy newsletterowej lub w trakcie wypełniania formularza kontaktowego.

4. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu przetwarzania zapytań ofertowych oraz, jeśli Klient wyraził na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych na stronie internetowej lub za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych.

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione: zewnętrznym firmom kurierskim, pocztowym, księgowym, prawnym, informatycznym, oraz w przypadkach gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

6. Dane osobowe są podawane przez Użytkownika dobrowolnie, jednak ich podanie jest konieczne do złożenia zapytania ofertowego oraz bieżącego informowania Użytkownika o ofercie, dostępności, rodzajach produktów oraz o nowościach, akcjach promocyjnych i innych wydarzeniach związanych z witryną internetową.

7. Każdy Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie Jego danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem. 

8. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

9. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. W dowolnym momencie może zażądać ich korekty, uzupełnienia bądź usunięcia.

10. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a) Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
b) Certyfikat SSL.

12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony 
Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem email: info@futurefol.com