Regulamin

1. Witryna internetowa funkcjonujący pod adresem www.futurefol.com zwana w dalszej części Regulaminu „futurefol.com”, prowadzona przez Niebieski Ołówek Paweł Kąkolewski, ul. Ognikowa 35/2,62-052 Komorniki, będącego czynnym płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP PL7773061208, REGON 368290085, BDO 000604134 zwanej w dalszej części Regulaminu „Oferującym”. Z Oferującym można skontaktować się telefonicznie pod numerem: +48 514 875 510 w dni robocze w godzinach: 8:00 – 16:00 lub pod adresem mailowym: info@futurefol.pl

2. Składającym zapytanie ofertowe w futurefol.com może być osoba fizyczna, która co najmniej w dniu zapytania ukończyła 18-sty rok życia (osiągnęła pełnoletność) lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana w dalszej części Regulaminu “Składającym zapytanie ofertowe”.

3. Wszystkie towary oferowane na futurefol.com są produktami nowymi.

4. Zapytanie ofertowe za pośrednictwem futurefol.com można składać w każdym dniu tygodnia, uwzględniając dni ustawowo wolne od pracy, przez całą dobę. Wyjątkiem są przerwy techniczne spowodowane pracami technicznymi lub awarie, które mogą wystąpić z przyczyn niezależnych od Oferującego. W tych sytuacjach złożenie zapytania ofertowego będzie zablokowane.

5. Warunkiem złożenia zapytania ofertowego za pośrednictwem futurefol.com jest podanie niezbędnych danych do realizacji zapytania ofertowego oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

6. Złożenie zapytania ofertowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i użycie danych osobowych Składającego zapytanie ofertowe w celu zrealizowania złożonego zapytania ofertowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. Z 2014r. poz. 1182). Oferujący zobowiązany jest do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Składający zapytanie ofertowe posiada możliwość wglądu, aktualizacji, poprawy oraz usunięcia swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie będzie możliwe złożenie zapytania ofertowego.

7. Zdjęcia prezentowanych produktów na futurefol.com są przykładowe i służą poglądowej prezentacji.

8. Potwierdzeniem złożenia zapytania ofertowego jest otrzymanie maila z podsumowaniem zapytania ofertowego na skrzynkę e-mail Składającego zapytanie ofertowe.

9. Przystąpienie do przygotowania oferty nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Oferującego zapytania ofertowego.

10. Oferujący zastrzega sobie prawo do niezrealizowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe z przyczyny nieprawidłowego lub niekompletnego uzupełniania danych. Oferujący może skontaktować się z Składającym zapytanie ofertowe przed przystąpieniem do odpowiedzi na zapytanie ofertowe przez pocztę e-mail bądź telefonicznie w celu weryfikacji podanych danych lub uzupełnienia informacji dotyczących oferty.

11. W przypadku braku możliwości realizacji odpowiedzi na złożone zapytanie ofertowe, Oferujący zastrzega sobie prawo do wstrzymania odpowiedzi. Oferujący zobowiązuje się w powiadomić o zaistniałej sytuacji Składającego zapytanie ofertowe, informując o przyczynie wstrzymania przesłania oferty.

12. Standardowy czas wysłania oferty wynosi zwykle od kilku do kilkudziesięciu godzin od momentu pojawienia się zapytania ofertowego na skrzynce mailowej Oferującego.

13. Oferujący zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów, wprowadzania nowych, promocji, kodów rabatowych lub zablokowania składania zapytań ofertowych.

14. Każda oferta jest ograniczona czasowo i zawiera dokładną datę jej obowiązywania. Składający zapytanie ofertowe zostanie poinformowany do kiedy obowiązuje przesłana oferta.

15. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna pod adresem https://www.futurefol.com/regulamin.

16. Oferujący zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowania odpowiednio obowiązujące przepisy prawa w tym Kodeks cywilny i ustawa o ochronie praw konsumenta.